หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม E-LEARNING เอกสาร สื่อการเรียนรู้ บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 •  
   

   

  อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


    อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรังสิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

   
  ประวัติการทำงาน
  2544 - 2545   อาจารย์โรงเรียนนันทวรวิทย์ดุสิตพณิชยการนนทบุรี
  2545 - 2554   อาจารย์โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน
  2552 - 2554   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2555 เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , หัวหน้างานวิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ  ,งานบริหารโครงการ และประกันคุณภาพ
  ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
   
   
 •  
   

   

  วิวัฒน์ พึ่งแก้ว
  เจ้าหน้าที่ : วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ / พัฒนาซอฟต์แวร์ E - Learning

    วิวัฒน์ พึ่งแก้ว
  วุฒิการศึกษา
  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ / สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  เอกชัย ชินวงษ์

  หัวหน้างานพัฒนาเว็บไซต์


    เอกชัย ชินวงษ์
  วุฒิการศึกษา

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ) สถิติประยุกต์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาทิตย์ นามโฮง
  หัวหน้างานฮาร์ดแวร์ และซ่อมบำรุง

    อาทิตย์ นามโฮง
  วุฒิการศึกษา
  ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

            เจ้าหน้าที่  : บริษัท SCG จำกัด
   
   
 •  
   

   

  รุ่งรวิน ทรงธนศักดิ์
  หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ

    รุ่งรวิน ทรงธนศักดิ์
  วุฒิการศึกษา
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  เจ้าหน้าที่ แผนกเบิกจ่ายภาครัฐ   โรงพยาบาลยันฮี
   
   
 •  
   

   

  รัฐกรณ์ จวงจำเริญ
  เจ้าหน้าที่ ฮาร์ดแวร์ และ ซ่อมบำรุง

    รัฐกรณ์ จวงจำเริญ
  วุฒิการศึกษา
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ประวัติการทำงาน  : สถาบันมาตรวิทยา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
 •  
   

   

  ธรรมวัตร์ อัศวรัตน์
  เจ้าหน้าที่ ฮาร์ดแวร์ และ ซ่อมบำรุง

    ธรรมวัตร์ อัศวรัตน์
  วุฒิการศึกษา
  ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  เจ้าหน้าที่ IT บริษัท ไซเบอร์ไดฟ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
   
   
 •  
   

   

  นายธนวัฒน์ ปวงจันทร์หอม
  เจ้าหน้าที่เลขานุการ

    นายธนวัฒน์ ปวงจันทร์หอม
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ : เลขานุการ 

              เจ้าหน้าที่ : Index Living Mall สาขาราชพฤกษ์
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.