หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม E-LEARNING สื่อการเรียนรู้ คู่มือ / เอกสาร การจัดการความรู้ บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับเรา
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

       สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล  เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิธานของท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วย ความตั้งใจ อันมุ่งมั่นของท่าน อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ใน เครือตั้งตรงจิตรที่ต้องการสานต่อ 

       มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้าง อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น โดย ใช้ ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ ทันสมัยมีห้อง ปฏิบัติการ เฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม มีหน่วยงานส่งเสริมทางด้านวิชาการเช่น สำนักหอสมุดที่เป็นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ หนังสือวารสาร วีดิทัศน์ ดิสก์เก็ตเทปคาสเซ็ทที่มีระบบการสื่อ สาร มีฐานข้อมูลในรูปของ CD-ROM และ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนย์การ เรียนรู้การค้นคว้าและวิจัย( Learning and Research Center )มีห้องผลิตสื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยมีระบบ Network ทีสามารถ รองรับ ปริมาณในการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ ความ ต้องการที่ เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการ จัดงาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที่สามารถบรรจุนักศึกษาได้มากกว่า 5,000 คน

 
 
 

 

 

ปรัชญา

 

 

       มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหมมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

       สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานและทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย อีกทั้งพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมสนับสนุนการทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถประกอบการบริหารงานตามนโยบายของสถาบัน

 

 

พันธกิจ

 

 

        1. พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงาน และการเรียนการสอน

        2. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

        3. เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์แก่คณาจารย์นักศึกษา

และ บุคคลทั่วไป

        4. พัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ให้ทันยุคปัจจุบันและรองรับการใช้งานในอนาคต

        5. บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ให้พร้อมปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.